തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം;  മൂടാടി പഞ്ചായത്തിന് മഹാത്മ പുരസ്കാരം

news image
Feb 15, 2024, 5:35 pm GMT+0000 payyolionline.in
പയ്യോളി : മഹാത്മഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം മൂടാടി പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചു. ജില്ലയിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അംഗീകാരം. മൂടാടിപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ഏറ്റെടുത്ത്നടപ്പിലാക്കിയ  നീർത്തട പ്രവൃത്തികൾ 135, തൊഴുത്തുനിർമ്മാണം 18, ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മാണം 12, കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം 12,അസോള ടാങ്ക് നിർമ്മാണം 3,മിനി എംസിഎഫ്നിർമ്മാണം 18, കിണർ റീചാർജ് 3, കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം 22 , സോക്ക് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 30, കിണർനിർമ്മാണം 18, റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ 22, ഗ്രാമ ചന്ത 1, വർക്ക് ഷെഡ് 1, തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി.  ആകെതൊഴിൽ ദിനം 1,76,149. നൂറ് ദിവസം പൂർത്തീകരിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം1246. ആകെ ചെലവഴിച്ചതുക7.47കോടി രൂപ.

Get daily updates from payyolionline

Subscribe Newsletter

Subscribe on telegram

Subscribe